O združení

_
Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými Senec, začalo svoju činnosť v roku 1995 poskytovaním sociálnych služieb v Dome Nezábudka – neštátnom domove sociálnych služieb pre deti. Dom Nezábudka do r. 2012 malo sídlo v priestoroch Materskej školy v obci Tureň. Od r. 2012 sídlime v novej budove na Turnianskej ulici č. 8 A Senec, ktorú sme postavili vďaka mnohým darcom a množstvu malých projektov. Nezábudka – združenie je registrované na Ministerstve vnútra SR, podľa zákona č.83/90 Zb. pod č.VVS/1-900/90-10732 , dňa 12.6.1995..
senec-nezabudka
senec-nezabudka
Naše združenie má v evidencii toho času 54 ťažko zdravotne znevýhodnených detí a  mladých s rôznym znevýhodnením: mentálnym, telesným, zmyslovým a kombinovaným. Dom Nezábudka – neštátny domov sociálnych služieb má uzatvorenú zmluvu s 50-mi zdravotne znevýhodnenými deťmi a mladými na poskytovanie sociálnych služieb.
Dom Nezábudka – domov sociálnych služieb pre deti a mladistvých poskytuje sociálne služby na základe registrácie a povolenia  Bratislavského samosprávneho kraja č.  17/07/6-soc a sociálne poradenstvo a vykonávanie sociálnej prevencie v rámci sociálnych služieb.

SME JEDINÉ ZARIADENIE S TAKOUTO ČINNOSŤOU V OKRESE SENEC

Sociálne služby zahŕňajú tie činnosti, ktoré  Zákon č. 448 /2008  Z. z. o sociálnych službách vyžaduje: výchovu, poradenstvo, záujmovú a  kultúrnu činnosť, pracovnú terapiu, rekreačnú činnosť, rehabilitáciu, s cieľom  viesť odborné, obslužné a ďalšie  činnosti, aby klienti mohli  viesť samostatný život  a tým podporiť ich začlenenie do spoločnosti.
Sme denné zariadenie, deti ráno prichádzajú a poobede odchádzajú domov do svojich rodín. Kapacita je 22 klientov/deň podľa určeného rozvrhu.
V roku 2001 vznikla v Dome Nezábudka elokovaná trieda Špeciálnej školy Senec, v ktorej prebieha vzdelávanie ťažko zdravotne postihnutých detí, ktoré pre svoje zdravotné obmedzenie nemôžu navštevovať denne  školské zariadenie. Vychovávateľka so špeciálno – pedagogickým vzdelaním sa venuje výchove aj vzdelávaniu našich členov.
Logopedickú terapiu vykonáva klinický logopéd vďaka projektom.
Muzikoterapia a pohybová terapia klientov je veľmi obľúbená. Pod vedením pedagóga hudby sa deti učia nové piesne, jednoduchými hudobnými nástrojmi sa snažia vyjadriť rytmus a na spoločných akciách prezentujú všetko, čo sa na hodinách hudby naučili. Tieto aktivity taktiež financujeme z grantových zdrojov a darov.

Dom Nezábudka

_
V tíme máme opatrovateľky, vychovávateľku, zdravotnú a rehabilitačnú sestru, špeciálneho pedagóga – logopéda, liečebného pedagóga.
senec-nezabudka

PharmDr. Ildikó Popálená

Štatutár združenia a riaditeľ Domu Nezábudka

senec-nezabudka

Ildikó Madarászová

zakladateľka Domu Nezábudka a zástupca riaditeľa

senec-nezabudka

Mária Jačová

Zdravotná a rehabilitačná sestra

senec-nezabudka

Gabriela Pudmerická

Zdravotná a rehabilitačná sestra

senec-nezabudka

Gabriella Horváthová

Zdravotná a rehabilitačná sestra

senec-nezabudka

Anna Dinková

Vychovávateľka so špeciálno-pedagogickou nadstavbou

senec-nezabudka

Renáta Reisenauerová

Opatrovateľka

senec-nezabudka

Alžbeta Múčková

Opatrovateľka

senec-nezabudka

Judita Takáč

Pomocná vychovávateľka a opatrovateľka

senec-nezabudka

Mgr. Jana Šlachtičová

Špeciálny pedagóg

senec-nezabudka

Mgr. Milica Mišáková

Vzdelávanie – špeciálni pedagógovia (externe)

senec-nezabudka

Juliana Bogdániová

Upratovanie

senec-nezabudka

Mgr. Valéria Červenková

Klinický logopéd (externe)